7127708

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC, BBA, BCA - I, III & V Semester Examination Results Nov/Dec 2019

Semester
Hall Ticket
Full Name
Father Name
Sem / Course
H.T.No. / Type