కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC, BBA, BCA - I,II,III,IV,VI Semester  Examination Results JAN 2021

Semester
Hall Ticket
Click Here