కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC,BBA,BCA,BVOC I,III,V Semester  Examination Results DEC 2023

Semester
Hall Ticket
Click Here