కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) B.A, B.COM, B.SC,B.B.A,B.C.A,B.VOC - II,IV Semester  Examination Results JUNE 2022

Semester
Hall Ticket
Click Here