34519352

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BSC,BA,BCOM,BBA,B.VOC,BCA II,IV Semester  Examination Results JULY/AUG 2023

Semester
Hall Ticket
Click Here