కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC,BBA,BCA,BVOC III,V Semester  Examination Results JAN 2023

Semester
Hall Ticket
Click Here