కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC,BBA,BCA,BVOC VI Semester  Examination Results MAY 2024

Semester
Hall Ticket
Click Here