కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC, BBA, BCA - III,V Semester  Examination Results JULY 2021

Semester
Hall Ticket
Click Here