కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC, BBA, BCA - I,III,V Semester  Examination Results MAR 2022

Semester
Hall Ticket
Click Here