కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BSC,BA,BCOM,BBA,B.VOC,BCA vi Semester  INSTANT Examination Results SEP 2023

Semester
Hall Ticket
Click Here