కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం KAKATIYA UNIVERSITY

UG(CBCS) BA, BCOM, BSC, BBA, BCA - I Semester  Examination Results SEP 2021

Semester
Hall Ticket
Click Here